Company Logo

Renginių kalendorius

Rugpjūtis 2018
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

2 procentų parama

Ugdymas karjerai

Mokyklos muziejus

Lankytojai

168492
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praėjusią savaitę
Šis mėnuo
Praėjęs mėnuo
Iš viso
1
54
150
167691
1980
2097
168492
Jūsų IP: 54.198.27.243
Laikas: 2018-08-22 04:17:18
Visitors Counter

Elektroninis dienynas

Sveikatiada

Vaikų linija

Tėvų linija

Vyturys

„Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

Mokyklų aprūpinimas

Mokinio teisės ir pareigos

Išrašas

 

PATVIRTINTA
Nevarėnų pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2013-12-16 d.

įsakymu Nr. V-157

 

 

 

NEVARĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

Mokinių teisės

54. Mokytis pagal savo gebėjimus bei poreikius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį (pradinį, pagrindinį ) išsilavinimą.

55. Dalyvauti svarstant ugdymo organizavimo klausimus.

56. Pasirinkti ugdymo programas, papildančias jo saviraiškos poreikius (moduliai, pasirenkamieji dalykai, būreliai).

57. Gauti geros kokybės švietimo paslaugas.

58. Gauti specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą.

59. Prisidėti prie demokratiškais principais kuriamų mokyklos mokytojų ir mokinių santykių.

60. Gauti nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą.

61. Nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas.

62. Naudotis minties, sąžinės, religijos, žodžio laisve, galimybe laisvai formuoti savo pasaulėžiūrą.

63. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje.

64. Rinktis laisvalaikį, atitinkantį amžių ir sveikatą.

65. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, dalyvauti visuomenės gyvenime, kurio veikla neprieštarauja Lietuvos 66. Respublikos įstatymams, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose. Dalyvauti mokyklos savivaldoje, turėti galimybę būti išrinktam į mokyklos ir šalies mokinių savivaldos institucijas.

67. Gauti nemokamą maitinimą ir kitą socialinę pagalbą pagal valstybės nustatytą tvarką.

 

Mokinių pareigos

68. Susipažinti su mokyklos Vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų laikytis.

69. Atvykti į mokyklą ne anksčiau kaip 7.15 val.. prieš pamokų pradžią.

70. Nevėluoti į pamokas.

71. Paltus ir striukes prieš pamokas palikti rūbinėje.

72. Į mokyklą nesinešti daiktų, nereikalingų mokomiesiems užsiėmimams. Nesinaudoti mobiliaisiais telefonais pamokų metu. Pastebėjęs tokius daiktus mokytojas gali juos atimti, atiduoti administracijai ar grąžinti tėvams (išskyrus narkotikus ar kitas draudžiamas medžiagas).

73. Kiekvieną dieną atsinešti visas tai dienai reikalingas mokymo priemones.

74. Po skambučio kabinete sėsti į savo vietą, per pamoką išeiti iš klasės tik leidus mokytojui (ypatingu atveju).

75. Prižiūrėti jam skirtą darbo vietą kabinetuose. Radus sugadintą inventorių, tuoj pat pranešti kabineto vadovui. Kitais atvejais už sugadintą inventorių atsako pats mokinys (sutvarko arba atlygina materialinę žalą).

76. Bendradarbiauti su mokytojais, informuojant juos apie planuojamų kontrolinių darbų skaičių bei atskirų mokomųjų dalykų namų darbų krūvius. Kreiptis į klasės auklėtoją, jei iškyla problemų.

77. Bendradarbiauti su mokyklos administracija tiriant mokymosi krūvius, sprendžiant jų reguliavimo problemas.

78. Stengtis stropiai ir sąžiningai mokytis.

79. Neatlikus namų darbų ar nepasiruošus pamokai, prieš pamoką pranešti mokytojui, paaiškinant priežastį.

80. Neatėjus į mokyklą dėl ligos ar kitų priežasčių, sužinoti ir atlikti namų darbus.

81. Už praleistas pamokas atsiskaityti klasės auklėtojui (-jai), pateikiant pateisinamuosius dokumentus dėl pamokų praleidimo ne vėliau kaip kitą dieną. Klasės auklėtojui laiku nepateikus praleistų pamokų pateisinamojo dokumento, laikoma, kad visos pamokos praleistos be priežasties.

82. Negalint dalyvauti kūno kultūros pamokoje, stebėti ją sporto salėje.

83. Per laisvas pamokas leisti laiką mokyklos skaitykloje, bibliotekoje, žaidimų kambaryje ar valgykloje. Nedrumsti pamokų rimties koridoriuose.

84. Neteplioti, saugoti sienas, duris, langus, mokyklos inventorių. Ką nors sugadinus atlyginti nuostolius pagal administracijos nustatytą tvarką.

85. Nešiukšlinti klasėse ir mokyklos teritorijoje.

86. Tausoti vadovėlius ir knygas. Už pamestas knygas atlyginti bibliotekai nustatyta tvarka.

87. Nei žodžiais, nei veiksmais nežeminti, neskriausti ir neįžeidinėti jokių kitų mokyklos bendruomenės narių (kitų mokinių, mokytojų ir darbuotojų), vykdyti pedagogų, mokyklos vadovybės reikalavimus.

88. Kultūringai elgtis ne tik per pamokas, bet ir per pertraukas. Nesistumdyti su draugais, valgykloje nebėgioti, sveikintis su visais pedagogais, darbuotojais ir svečiais.

89. Nevartoti necenzūrinių, šiurkščių žodžių.

90. Nekviesti į mokyklą pašalinių asmenų ir su jais nebendrauti.

91. Pavalgius valgykloje nusinešti indus.

92. Mokiniai maitinami valgykloje tokia tvarka:

93. po 3 pamokų – pr. ugd. gr. – 3,4 klasių mokiniai;

94. po 4 pamokų – 5-10 klasių mokiniai;

95. Valgykloje nemokami pietūs mokiniams duodami pateikus nemokamo maitinimo taloną;

96. Likus 3 minutėms iki pamokos pradžios maisto patiekalai nebeparduodami;

97. Mokinys privalo drausmingai elgtis, netriukšmauti ir nebėgioti; kantriai sulaukti savo eilės atsiimant maisto patiekalus. Eilėje negalima stumdytis;

98. Laikytis švaros ir tvarkos prie savo stalo;

99. Valgykloje neaptarnaujami mokiniai, vilkintys viršutinius drabužius.

100. Už tvarką ir švarą valgykloje atsakingi valgyklos darbuotojai, budintys mokytojai ir mokiniai;

101. Draudžiama išsinešti maistą iš valgyklos ir valgyti  koridoriuose, nepagarbiai elgtis su maistu;

102. Mokiniai turi būti mandagūs su valgyklos darbuotojais;

103. Mokiniai turi atlyginti už sugadintą inventorių, sudaužytus indus, sulaužytus įrankius.

104. Nepirkti ir neparduoti mokykloje jokių daiktų. Pastebėjus tokius faktus, nedelsiant informuoti klasės auklėtoją, mokyklos administraciją.

105. Nevartoti alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, nerūkyti mokykloje, jos teritorijoje ir šalia esančiuose objektuose, nežaisti azartinių žaidimų. Mokinys, pažeidęs taisykles 5 ir daugiau kartų, svarstomas vaiko gerovės komisijoje.

106. Nedalyvauti jokiose muštynėse. Joms kilus, apie tai nedelsiant pranešti budinčiam mokytojui ar mokyklos administracijai.
Visos teisės saugomos © Kopijuoti informaciją draudžiama. Tikrinta XHTML and CSS.